Conditie

De Duitse versie van juridische overeenkomsten en beleid wordt beschouwd als de enige huidige en geldige versie van dit document. Elke vertaalde versie wordt alleen voor uw gemak verstrekt, om het lezen en begrijpen van de Duitse versie te vergemakkelijken. Eventuele vertaalde versies zijn niet juridisch bindend en kunnen de Duitse versies niet vervangen. In het geval van onenigheid of conflict, prevaleren de Duitstalige juridische overeenkomsten en beleid.

 

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (tpm Technology Products Marketing GmbH) via de website shop.tiremoni.com sluit. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventuele termen die u hebt gebruikt, in strijd met.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de “winkelwagen” geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de “winkelwagen” op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina “Afrekenen” en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te controleren, deze te wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de “koop”-knop verklaart u zich op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Kredietcontrole
Als we een vooruitbetaling doen, bijvoorbeeld bij het betalen van een factuur of automatische incasso, worden uw gegevens ter bescherming van onze legitieme belangen met het oog op een kredietcontrole op de basis van wiskundig-statistische processen. Wij behouden ons het recht voor om u naar aanleiding van de kredietcontrole de betaalwijze op rekening of automatische incasso te weigeren.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of cessie als zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de voorbehouden goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop en aanvaarden wij de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te innen. Indien u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen aan de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de effecten waarop wij recht hebben op uw verzoek over te dragen vrij te geven indien de realiseerbare waarde van onze zekerheden de vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Het herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van rectificatie hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering als het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte termijn is niet van toepassing:

– toerekenbare schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld;
– voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen;
– voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt;
– in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel als u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

tpm Technology Products Marketing GmbH
Bedrijvenpark 26
86687 Kaisheim
Duitsland
Telefoon: 09099 9664966
E-mail: support@tpm-systems.com

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften “Contractsluiting” in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs rijst bevatten. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

5.4. U moet de kosten dragen die zijn gemaakt voor de overboeking (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

5.5. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een andere voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.

Bent u ondernemer, dan is de bezorging en verzending voor eigen risico.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 23.10.2019

 

Find suitable models in our OnlineShop now: